Kültür ve Turizm Bakanlığı Ön yeterlilik Başvuru ilanı

Proje ve Proje ile ilgili Hizmet Alımları İşleri İçin Ön yeterlilik değerlendirme başvurusu ilanı

T.C.KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları İle Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmeliğin 24. maddesine göre Ön Yeterlilik başvurusu alınacaktır.

Ön yeterliliğe ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1 – İdarenin

     a) Adresi                                                : II TBMM Ulus 06543 / ANKARA

     b) Telefon ve faks numarası  : (0312) 310 49 60 / 2492, 2487 (telefon)

  (0312) 312 30 97 (fax)                                                      

c) Ön Yeterlilik başvurusu ilanının görülebileceği  internet adresi  : www.kultur.gov.tr, www.kulturvarliklari.gov.tr ve www.e-klavuz.com

2 – Ön Yeterlik başvurusu konusu uygulama işinin

     a) Niteliği, türü ve miktarı   : Yönetmelik Hükümleri Çerçevesinde Belli İstekliler Arasında

  İhale Usulü ile Yapılacak Proje ve Proje ile İlgili Hizmet

  Alımları İşlerinin Tümü.

     b) Yapılacağı yer   : Yönetmelik Hükümleri Çerçevesinde Belli İstekliler Arasında

  İhale Usulü ile Yapılacak Proje ve Proje ile İlgili Hizmet

  Alımları İşlerinin Yapılacağı İller.

3 – Ön Yeterlilik başvurusunun

     a) Yapılacağı yer  : T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

  II TBMM Ulus 06543 / ANKARA

     b) Başlangıç tarihi ve başvuru süresi   : İlan Ulusal gazetelerde 09.01.2013 tarihinde yayımlanmıştır.

Son başvuru tarihi 28.01.2013’dir. (mesai bitimine kadar)

4 – Ön yeterlilik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. 2012 YILINDA YETERLİLİK ALAN İSTEKLİLERDEN ÖN YETERLİLİK DEĞERLENDİRMESİNE YENİDEN MÜRACAAT ETMELERİ İSTENMEYECEKTİR. ANCAK DURUMLARINDA DEĞİŞİKLİK OLAN İSTEKLİLER ( YENİ İŞ DENEYİM BELGESİ SUNACAKLAR, ORTAKLIK DURUMU DEĞİŞENLER, İLETİŞİM BİLGİLERİ DEĞİŞENLER ) BİLGİLERİNİN GÜNCELLENMESİ İÇİN İLGİLİ YETKİ BELGELERİ İLE BİRLİKTE (TİCARET SİCİL GAZETESİ, İMZA BEYANNAMESİ VB..)  BAŞVURUDA BULUNABİLİRLER.

4.2. Ön yeterlilik değerlendirmesine müracaat şartları ve istenilen belgeler:

4.2.1. Ön yeterlilik değerlendirmesi ekleri listesini de içeren başvuru mektubu.

4.2.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi,

4.2.2.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından, ilk ilan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.2.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.2.3. Başvurmaya yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.2.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.2.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.2.4. Vekaleten ön yeterliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ön yeterliğe başvurmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.2.5. Adayın ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.

4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgesinin güncellenmiş bedelinin % 10’undan az olmamak üzere, aday tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeyi vereceklerdir.

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.4.1. İş deneyim belgeleri:

4.4.1.1. Adayın, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında, kamu veya yetkili kamu kurumları tarafından onaylı olması şartıyla özel sektörde, uygulama işine ait ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında gerçekleştirdiği veya % 80’i oranında denetlediği veya yönettiği idarece kusursuz kabul edilen en az bir adet iş deneyim belgesi kabul edilecektir. Adayların Bakanlığımızdan aldıkları iş deneyim belgelerinin fotokopilerini sunmaları yeterlidir, ayrıca noter onayı aranmayacaktır. İş deneyim belgesi yerine hiç bir mühendislik veya mimarlık bölüm ya da bölümleri diplomaları ön yeterlilik değerlendirmesinde iş veya benzer işlere denk sayılmayacaktır. Sunulan iş deneyim belgelerine ilişkin ilgili Koruma Bölge Kurulu kararlarının iş deneyim belgesi ekinde yer alması gerekmektedir.

5- Ön yeterlilik başvurusu, ön yeterlilik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü II. T.B.M.M Yanı Ulus / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ön yeterlilik değerlendirme (son başvuru) saatine kadar İdareye ulaşmayan ön yeterlilik başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

6- Adayların yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermeleri zorunludur. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi’nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak adaylara verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

7- Son başvuru tarihinden sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacak olup, isteklilerin yayınlanacak bir sonraki ilan metni çerçevesinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

8- Başvuru mektubu ile istenilen bütün ön yeterlilik başvuru belgeleri ‘plastik telli dosya’ içine; bu dosya da bir zarfa veya pakete konulacaktır. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, başvurunun hangi ilana ait olduğu (proje veya uygulama) ve İdarenin açık adresi yazılacaktır.

9- Başvuru sahiplerinin ön yeterlilik değerlendirmesi için sunulması istenen belgeler dışında broşür, katalog, firma tanıtım belgeleri vb. sunmak istemeleri durumunda, belgelerin yalnızca dijital ortamda CD-DVD şeklinde hazırlanarak dosyaya eklenmesi gerekmektedir.

10- Ön yeterlilik başvurusuna sadece yerli istekliler katılabilecektir.

11- Konsorsiyum olarak ön yeterliğe başvurulamaz.

12- Ön yeterlilik değerlendirmesine gerçek kişi olarak başvuran adaylar ortağı olduğu tüzel kişilikleri yazılı olarak beyan edeceklerdir.

 13- Ön yeterlilik değerlendirmesi sonucu yeterli bulunan adaylara ilişkin listelerin Resmi Gazetede yayımlanması ile kendilerine tebligat yapılmış sayılır. Bu listede yer almayan adaylar, ön yeterlilik değerlendirmesi sonucunun Resmi Gazete’de yayımlanmasını takiben 5 iş günü içerisinde Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunabileceklerdir.

14- Komisyon değerlendirme işlemine başlamadan önce zorunluluk halinde bütün başvuruların reddedilmesi ve ön yeterlilik değerlendirmesinin iptal edilmesinde Bakanlık serbesttir. Ön yeterlilik değerlendirmesinin iptal edilmesi nedeniyle adaylarca Bakanlıktan herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

15- Ön yeterlilik değerlendirmesinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları İle Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik esasları uygulanacaktır.

İLAN OLUNUR

Etiketler: , , , , , , , , , ,

FaceBook ta paylaş

İlk yorumu siz yapın.

Bir Cevap Yazın